Farcaster Node Hubble

Sistem Gereksinimleri

CPURAMSSD

4CPU

16 GB

200 GB

Öncelikle Farcaster kaydınızın olması gerekiyor. Yıllık 5$ maliyeti var. Eğer üyeliğiniz yok ise BURADAN kayıt olabilirsiniz.

Mobil uygulamasını indiriyoruz ve kayıt cüzdan tanımlama işlemleri sonrasında diğer adımlara geçebiliriz.

Sistem Güncellemeleri

sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install screen -y
screen -S farcaster

screen ekranına daha sonradan ulaşmak için screen -r farcaster komutunu girerek ulaşabilirsiniz. İşiniz bittiğinde screenden CTRL A+D ile çıkabilirsiniz.

Docker Kurulumu

sudo apt-get update
sudo apt-get install \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg \
  lsb-release
sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
echo \
 "deb [arch=$$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
 $$(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.20.2/docker-compose-$$(uname -s)-$$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Farcaster Kurulumu

curl -sSL https://download.thehubble.xyz/bootstrap.sh | bash

Bu bölümde sizden iki tane farklı RPC isteyecek.

 1. olarak ETH Mainnet RPC'si 2. Olarak da Op Mainnet RPC'si bunları almak için infura sitesini kullanabilirsiniz. BURADAN infura sitesine girip,

Hem ETH hem de OP için RPC alabilirsiniz.

 1. olarak Farcaster ID yani FID isteyecek bunun için Profile sekmesinden sağ üste Edit Profile yanındaki 3 noktaya basıyoruz. About kısmına basınca hem cüzdan adresinizi hem de FID numaranızı görebilirsiniz.

Bunları girdikten sonra; Bir süre bekledikten sonra aşağıdaki gibi çıktı alıyorsanız. İşlem tamamlanmıştır.

Doğru kurup kurmadığınızı kontrol etmek için;

docker logs hubble-hubble-1 2>&1 | grep "Hub Operator FID"

screen dışında bu komutu çalıştırın, kullanıcı adınızı ve FID görüyorsanız sıkıntı yok demektir.

Şimdi de bize gerekli olan portları açalım;

sudo ufw enable
sudo ufw allow 22
sudo ufw allow 2281
sudo ufw allow 2282
sudo ufw allow 3000

Grafana ile sunucu izleme

http://sunucu-ip adresiniz:3000/

Yukarıdaki linke kendi sunucu adresinizi yazarak tarayıcı da çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir görsel alıyorsanız. İşlem tamamdır.

Last updated