Worker Node

Sistem Gereksinimleri

Operating System: Any modern operating system including Windows, macOS, or Linux CPU: Minimum of 1/2 core. Memory: 2 to 4 GB. Storage: SSD or NVMe with at least 5GB of space.

Sistem gereksinimleri düşük olduğu için, çalıştırdığınız bir sunucu içine ekleyebilirsiniz.

Kurulum

Güncelleme ve Paket yüklemelerini yapıyoruz.

sudo apt update & sudo apt upgrade -y

sudo apt install ca-certificates zlib1g-dev libncurses5-dev libgdbm-dev libnss3-dev curl git wget make jq build-essential pkg-config lsb-release libssl-dev libreadline-dev libffi-dev gcc screen unzip lz4 -y

sudo apt install python3
sudo apt install python3-pip

Docker Yükleyelim

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

VER=$(curl -s https://api.github.com/repos/docker/compose/releases/latest | grep tag_name | cut -d '"' -f 4)

curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/"$VER"/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

sudo groupadd docker
sudo usermod -aG docker $USER

Go Kuralım

sudo rm -rf /usr/local/go
curl -L https://go.dev/dl/go1.22.4.linux-amd64.tar.gz | sudo tar -xzf - -C /usr/local
echo 'export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin:$HOME/go/bin' >> $HOME/.bash_profile
echo 'export PATH=$PATH:$(go env GOPATH)/bin' >> $HOME/.bash_profile
source .bash_profile

Allora Ağı ve Cüzdan kurulumu

git clone https://github.com/allora-network/allora-chain.git
cd allora-chain && make all

Cüzdan açıyoruz.

WalletName yerine istediğiniz bir isim verebilirsiniz.

Cüzdanı açarken sizden iki kere şifre isteyecek aynı şifreleri giriyoruz. Sonrasında, cüzdan adresinizi ve gizli kelimelerinizi verecek, bir yere not etmeyi unutmayın.

allorad keys add WalletName

Kullandığınız cüzdanı içine aktarmak istersenizde aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. WalletName yerine istediğiniz bir isim girebilirsiniz.

allorad keys add WalletName--recover

Allora Kayıt ve Cüzdan Aktarma

Öncelikle yukarıkdaki komutta oluşturduğumuz cüzdanımızın gizli kelimeleriyle Keplr wallet'a cüzdanımızı import ediyoruz.

Cüzdanımıza Allora ağını eklemek için BURADAN cüzdanımızı siteye bağlıyor ve ağı ekliyoruz. Ağı ekledikten sonra Keplr Wallet Manange Chain Visibility sekmesine basım tüm ağları kabul ederek, Allora ağına ulaşabilirsiniz.

BURADAN cüzdanımıza Allora token istiyoruz.

BURADAN Allora Dashboard'a gidiyoruz ve Keplr wallet'ımız ile bağlanıyoruz.

Worker Başlatalım

cd $HOME
git clone https://github.com/allora-network/basic-coin-prediction-node

cd basic-coin-prediction-node

Dosyalarımızı oluşturalım

mkdir worker-data
mkdir head-data
sudo chmod -R 777 worker-data
sudo chmod -R 777 head-data

Head key oluşturma

sudo docker run -it --entrypoint=bash -v ./head-data:/data alloranetwork/allora-inference-base:latest -c "mkdir -p /data/keys && (cd /data/keys && allora-keys)"

Word key oluşturma

sudo docker run -it --entrypoint=bash -v ./worker-data:/data alloranetwork/allora-inference-base:latest -c "mkdir -p /data/keys && (cd /data/keys && allora-keys)"

Head keyi alma

cat head-data/keys/identity

Size buna benzer bir çıktı verirse, son bölümde root@..... başlayan kısmı almıyorsunuz. Yani, 12D.....b9 gibi bir değeri olacak, onu bir yere not edelim.

rm -rf docker-compose.yml

Öncelikle aşağıdaki dosyayı düzenliyoruz. Bunun içinde;

HEAD-ID-BURAYA YAZ ve GIZLI KELİMELERİNİ BURAYA YAZ bölümlerini bulup, yukarıda aldığımız cüzdanımızın gizli kelimeleri ile head-id'imizi komutun içine ekleyip ondan sonrasında işlemlere devam ediyoruz.

```yaml
version: '3'

services:
 inference:
  container_name: inference-basic-eth-pred
  build:
   context: .
  command: python -u /app/app.py
  ports:
   - "8000:8000"
  networks:
   eth-model-local:
    aliases:
     - inference
    ipv4_address: 172.22.0.4
  healthcheck:
   test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:8000/inference/ETH"]
   interval: 10s
   timeout: 5s
   retries: 12
  volumes:
   - ./inference-data:/app/data

 updater:
  container_name: updater-basic-eth-pred
  build: .
  environment:
   - INFERENCE_API_ADDRESS=http://inference:8000
  command: >
   sh -c "
   while true; do
    python -u /app/update_app.py;
    sleep 24h;
   done
   "
  depends_on:
   inference:
    condition: service_healthy
  networks:
   eth-model-local:
    aliases:
     - updater
    ipv4_address: 172.22.0.5

 worker:
  container_name: worker-basic-eth-pred
  environment:
   - INFERENCE_API_ADDRESS=http://inference:8000
   - HOME=/data
  build:
   context: .
   dockerfile: Dockerfile_b7s
  entrypoint:
   - "/bin/bash"
   - "-c"
   - |
    if [ ! -f /data/keys/priv.bin ]; then
     echo "Generating new private keys..."
     mkdir -p /data/keys
     cd /data/keys
     allora-keys
    fi
    # Change boot-nodes below to the key advertised by your head
    allora-node --role=worker --peer-db=/data/peerdb --function-db=/data/function-db \
     --runtime-path=/app/runtime --runtime-cli=bls-runtime --workspace=/data/workspace \
     --private-key=/data/keys/priv.bin --log-level=debug --port=9011 \
     --boot-nodes=/ip4/172.22.0.100/tcp/9010/p2p/HEAD-ID-BURAYA YAZ \
     --topic=1 \
     --allora-chain-key-name=testkey \
     --allora-chain-restore-mnemonic='GIZLI KELİMELERİNİ BURAYA YAZ' \
     --allora-node-rpc-address=https://allora-rpc.edgenet.allora.network/ \
     --allora-chain-topic-id=1
  volumes:
   - ./worker-data:/data
  working_dir: /data
  depends_on:
   - inference
   - head
  networks:
   eth-model-local:
    aliases:
     - worker
    ipv4_address: 172.22.0.10

 head:
  container_name: head-basic-eth-pred
  image: alloranetwork/allora-inference-base-head:latest
  environment:
   - HOME=/data
  entrypoint:
   - "/bin/bash"
   - "-c"
   - |
    if [ ! -f /data/keys/priv.bin ]; then
     echo "Generating new private keys..."
     mkdir -p /data/keys
     cd /data/keys
     allora-keys
    fi
    allora-node --role=head --peer-db=/data/peerdb --function-db=/data/function-db \
     --runtime-path=/app/runtime --runtime-cli=bls-runtime --workspace=/data/workspace \
     --private-key=/data/keys/priv.bin --log-level=debug --port=9010 --rest-api=:6000
  ports:
   - "6000:6000"
  volumes:
   - ./head-data:/data
  working_dir: /data
  networks:
   eth-model-local:
    aliases:
     - head
    ipv4_address: 172.22.0.100


networks:
 eth-model-local:
  driver: bridge
  ipam:
   config:
    - subnet: 172.22.0.0/24

volumes:
 inference-data:
 worker-data:
 head-data:
```

Bu komutu başlatıyoruz.

nano docker-compose.yml

Yukarıda düzenlediğimiz dosyayı kopyalayıp içine yapıştıralım. Sonrasında CRTL X+Y enter ile kayıt edelim.

Worker Başlatalım

docker compose build
docker compose up -d

Container ID bulmak için;

docker ps 

komutunu çalıştırıyoruz. Size gerekli olan Container ID'nin görselini ekliyorum. Açıklama kısmında worker olanı ID numarasını alın.

Orada yazan 77bade3f9244 benzer ID bir yere not edelim.

docker logs -f container_id
# Örnek 
docker logs -f 77bade3f9244

Komutunu çalıştırınca

Görseldeki gibi bir çıktı alıyorsanız. İşlem tamamdır. Belli süreler sonrasında puanınız artmaya başlayacaktır.

Last updated